Позиция на Младежкото обединение в БСП относно състоянието и опазването на почвите на територията на Република България

Почвата е ограничен, незаменим и практически невъзобновяем природен ресурс. Тя изпълнява редица функции, които играят важна роля за поддържане на равновесието в природата и съществуването на човешкото общество.  Почвата е жива система, която осигурява живота на земята.

Въздействието от антропогенната дейност предизвиква проявата на различни деградационни процеси. Те влошават силно функциите на почвите и влияят негативно върху плодородието и продуктивните ѝ възможности. Това без съмнение дава своето отражение върху начина на земеползване и развитието на екосистемите.

Според данни от Националната програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020-2030 г. (МОСВ) 85% от почвените ресурси в страната са засегнати от неблагоприятните процеси на ерозия и тази негативна статистика е тенденциозна. Отрицателните въздействия от това се проявяват в намалената мощност на хумусния хоризонт, пониженото съдържание на органични вещества, намаляване количеството на хранителни елементи, деградация на почвената структура, загуба на биоразнообразие и замърсяване.

Новите предизвикателства пред устойчивото развитие на средата в ЕС налагат увеличаване на приноса към зелената икономика и преодоляване на неблагоприятните последици от измененията на климата. Наравно с това стоят и опазването на биологичното разнообразие, балансирането на нарастващото използване на биомаса като енергиен източник и изискванията за ефективно използване на ресурсите.

В резултат на гореизброените причини с отрицателно влияние върху почвите в България, ние от Младежко обединение в БСП заставаме твърдо зад позицията, че е крайно необходимо и важно незабавното полагане на мерки в защита и опазване на почвените ресурси – като едно от най-важните богатства на българската природа.

Настояваме за:

– Рационално използване на почвените ресурси чрез прилагане на подходяща и щадяща техника за обработка на почвата. Стимулиране прилагането на агротехнически мерки за ограничаване деграционните процеси, както контрол на инвестиционните намерения и оценките на въздействието върху околната среда;

– Провеждане на научни изследвания във връзка с въздействието на климатичните промени върху почвите, в резултат на които да се развият знания по въпросите, свързани с адаптирането на почвите към климатичните изменения;

– Ангажиране на обществеността в процесите по управление, устойчиво ползване, опазване на почвите. Провеждане на консултации от общините с гражданското общество и други заинтересовани страни в процеса на разработване на областни/общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

– Повишаване знанията на земеделските стопани за прилагане на технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и използването на оборски тор;

– Въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка – компостиране и преработка в биогаз.

– Увеличение държавната субсидия във връзка с използването на щадящи и отговарящи на изискванията за опазване на почвите препарати, предназначени за земеделските стопани;

– Налагане вето върху разпродаването на земеделски земи с продуктивни качества, които играят важна роля за осъществяването и развитието на българското земеделие;

– Въвеждане на забрана за изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори върху плодородни земеделски земи с продуктивни качества.

– Преразглеждане процедурата по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди – в частност  изграждане на фотоволтаици и ветрогенератор. Държим на засилен контрол и превенция, както и завишени санкции срещу използването на земеделски земи с продуктивни качества за неземеделски нужди.

За нас, членовете на Младежко обединение в БСП, е невъзможно да подминем темата за опазването на околната среда, още повече – когато касае българската природа. Действията в тази насока стават все по-актуални с оглед на това, че човечеството върви към високотехнологична индустриална икономика с бързи темпове. Това носи невероятни удобства, но и неблагоприятното влияние върху околната среда нараства. Заради това е изключително важно съхраняването на целостта на българската природа и качесвтото на човешкия живот у нас.

Опазването на почвите в България означава опазване на нашия собствен дом!

 

Национален съвет на Младежко обединение в БСП

02.12.2023 г.