Платформа на Младежко обединение в БСППарламентарни избори, октомври 2022

“ЗА СОЦИАЛНА И СИГУРНА ДЪРЖАВА”

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СТРАТЕГИЯ

За пореден път България е изправена пред исторически кръстопът, пред избор, който да определи посоката, в която нашата държава и нейният народ ще се движат занапред. Събитията в последните години, а и тези в момента, са катаклизми, през които цели поколения преминават за пръв път. Младежкото обединение в БСП предлагаме цялостна стратегия, ангажираща се с истинските проблеми на хората в най-наболелите сектори.

Твърдо заставаме зад идеята, че младостта не е порок и че със своята енергия и идеи можем да докажем, че сме способни да изградим нещо ново, без да сме обременени от тежестта на времето. Именно в този дух на издигане на нови основи на българското общество предлагаме и политики, които да създадат нови поколения от експерти и личности, с които страната ни да се гордее, които да създадат благодатна почва за покълването на нови успехи, както във вътрешен, така и във външен план. Настояваме за промяна в шест основни сектора, които отдавна са пренебрегвани в обществения ни живот и чиято разруха води до пагубни резултати. Тези сектори са:

 

I. Работни места и социална справедливост

 II. Юридически реформи

III. Здравеопазванe

IV. Образование и култура

 V. Технологии и иновации

VI. Спорт и околна среда

 

I. Работни места и социална справедливост

На първо място, предлагаме промяна в преминаването от учебната в работната сфера за младите български граждани, тъй като именно тази връзка много отдавна е скъсана и вместо плавен преход, сме изправени пред често непосилни за прескачане пропасти от учебния чин до работното място. Поради тази причина предлагаме следното:

 • Следдипломна реализация

Обвързване на образованието с бизнеса и работата. Това следва чрез изграждането на стипендиантски модел, в който предприятия от публичния и частния сектор да предлагат на завършили средно или висше образование млади хора платени стажове със срок поне една година, след края на който може да бъде предлаган трудов договор на успешно преминалия стаж или да бъде започната процедура по назначаване на държавна служба.

 • Преустановяване на практиката на неплатени стажове

Това би довело до сигурен старт на младите хора, тъй като би им предоставил гарантиран доход след завършване на образованието им, както и би им дал безценен трудов опит по избраната от тях професия. От гледна точка на компаниите, предлагащи стажове, подобна политика би довела до намаляване на липсата на кадри, от която страдат множество сектори, до създаване на обучени и подготвени служители, които да подпомогнат бизнеса, както и до финансови стимули при предоставянето на стажантски позиции.

В тази връзка ще настояваме за  утвърждаването на Европейската гаранция за младежта – ключов инструмент за подпомагане на младите нa пазара на труда.

 • Данъчни преференции за млади специалисти и нисколихвени ипотечни заеми при покупка на първо жилище

Знаем колко е трудно за един млад човек да си осигури приличен живот, докато се опитва да съчетае своето обучение, трупане на жизнен и професионален опит и своето физическо оцеляване. Настояваме за облекчения на младите специалисти, за да могат да се фокусират напълно върху усъвършенстването си, за да разгърнат своя потенциал. Поради това искаме хората до 26-годишна възраст да бъдат освободени от данък общ доход. Това ще даде възможност на младите хора да разполагат с повече финансови средства и да живеят по-качествен живот в България. По този начин, чрез осигуряване на финансова стабилност, те ще имат и повече възможности за образование и развитие.

 • Държавна гаранция при отпускането на ипотечен кредит за първо жилище. (Мярката би спестила около 20 000лв. за целия период на кредита от финансирана сума 200 000 лв.);
 • Намаляване на местния данък за придобиване на първо жилище до 1%. (Мярката би спестила около 5000 лв. в София, Варна и Бургас, където местният данък е 3% от цената на придобиване на имота);
 • Премахване на нотариалните такси за придобиване на първо жилище. (Мярката би спестила около 7000 лв. от цена на придобиване на имот от 200 000 лв.)
 • Борба с демографската криза

България е на прага на физическото си оцеляване. Страната ни е с най-голям процент емиграция на глава от населението, а нейното сърце е обезлюдено. Първи сме в Европа по смъртност. Нужни са спешни мерки, за да може българският народ да съществува, затова и предлагаме следните социални мерки:

 • Еднократна помощ при раждане: за първо дете– 500 лв., за второ дете– 1000 лв., за трето дете– 1500 лв., за всяко следващо– 200 лв.;
 • Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад (мярката обхваща над 9 000 родители);
 • Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв. (обхваща над 6000 майки);
 • Еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от първи до четвърти клас.
 • Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас (обхваща над 580 000 ученика);
 • Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст (обхваща над 1 милион деца);
 • Въвеждане на Закон за доброволчеството- В България от години няма приет и работещ закон за регламентиране доброволния труд. Ние сме една от последните държави в Европа без такъв закон. Предложенията към момента не са били съгласувани с всички страни и гражданския сектор, което ние ще се борим да се случи, за да може законът да обслужва нуждите на хората, а да не остане единствено парче хартия.

Предлагаме и приемането на Закон за доброволчеството, който е съгласуван и одобрен от неправителствения сектор. България в момента е една от малкото държави в Европа без регулации на доброволческата дейност, което нарушава правата на хората, занимаващи се с такава.

Тези мерки биха дали сигурност, стабилност и спокойствие на родителите да отгледат своите деца, без да се притесняват за тяхното оцеляване и развитие. Стимулира се раждането на деца от трудещи се и образовани родители.

II. Юридически реформи

Плахите опити за реформа в правосъдната система и в юридическата професия и образование не доведоха до резултатите, на които гражданите се надяваха, а създадоха повече проблеми, отколкото се стремиха да решат. За да поставим основите за решаването им, ние предлагаме следното:

 • Увеличение на позициите за магистрати;
 • Въвеждане на механизми по отношение на ускоряването на гражданското съдопроизводство;
 • Подобряване на дейността на Инспектората към ВСС;
 • Промяна при атестациите на съдиите;
 • Въвеждане на индивидуална конституционна жалба;
 • Въвеждане на Закон за личния фалит.

III. Здравеопазване

Пандемията от Covid-19 единствено извади на преден план отдавна наболелите проблеми в българското здравеопазване. Липсата на медицински професионалисти извън големите градове доведе до невъзможност за гражданите от малките населени места да покрият дори най-базовите свои здравословни нужди, камо ли да потърсят помощ при значителни заболявания. Видя се огромната пропаст във финансирането на здравеопазването и невъзможността за задържане на млади специалисти. Поради тези причини нашите предложения са следните:

 • Поставяне на фотоволтаични панели на покривите на болничните заведения, с цел намаляване или покриване на разходите за ток;
 • Въвеждане на електронно интегрирано здравно досие, което да спомага навременната и адекватна помощ на пациентите при спешен случай с описание на здравен статус и вредни навици;
 • Национална политика за стимулиране на задържането на медицинските работници в България. Финансови стимули за заплащане на семестриалните такси, като медицинските лица трябва да останат да работят в България поне три години след завършването си, включително като участват в мобилни групи за обслужване на пациенти от малки населени места;
 • Държавни денонощни аптеки и автоматизирани машини за лекарства в населените места, в които липсват аптеки, възможност за продаване на лекарства, неизискващи рецепта, в търговки обекти в населените места;
 • Реформа в спешната помощ с цел по-ефективно използване на наличните ресурси и подобряване условията на труд, нови линейки, инфраструктура, технологии;

IV. Образование и култура

Образованието е най-силното оръжие, с което можем да променим света. Тези думи на Нелсън Мандела отекват днес по-силно от всякога. А образованието не започва в училище, а много по-рано– в яслите и детските градини. За поредна година хиляди деца не намериха място в детските градини, които да изградят у тях основите на тяхната ценностна система, възприятие за общество и морал. За поредна година родните университети се намират на незавидно място в световните образователни класации и принуждават младите хора да търсят своето академично развитие навън, а след това малцина се завръщат у нас, за да привнесат чуждите познания и опит. Скъсана е и връзката между училищата и университетите и „живия живот“ след дипломирането.

Считаме, че е крайно време да бъдат взети светкавични мерки, за да предложим конкурентно образование с най-добрите системи по света, така както страната ни ражда не по-малко способни кадри и не по-малко светли умове. Това, разбира се, не трябва да става чрез поставяне на парична бариера, която малко родители да могат да си позволят и така да се разшири и без това зеещият социален разлом в страната. Нашите предложения включват мерки както по отношение на предучилищното образование, така и на училищното и университетското такова. Политиките, зад които заставаме са:

 1. Предучилищно образование и детски градини:
 • Изграждане на нови детски градини и подпомагане на родители, чиито деца не са приети в градина поради липса на места. Условието за получаване на парична месечна помощ е родителите да са с доход под максималният осигурителен праг.
 1.        Основно образование:
 • Разработване на ефективна методология за формиране на училищните бюджети;
 • Промяна в учебния план- повече часове по български език, история и география;
 • Категоризация на учителския труд. От 3-та категория да стане 2-ра категория;
 • Активна работа с училищни психолози при необходимост с деца и родители;
 • Възстановяване на оздравителните училища в страната за обучение на деца със специфични заболявания.

➢  Министерството на образованието да създаде широк екип от професионалисти и експерти, които да изградят нова образователна система от учебници. Тя да се съставлява от един учебник за един клас по всеки един предмет за цялата страна, който да се пише от този екип и да се издава от държавата. Това ще осигури еднакво висок стандарт на образование за всички ученици от цялата страна.

 1. Висше образование:
 • Създаване на стимули за връзка между бизнеса и висшето образование;
 • Държавно финансиране или съфинансиране на стажантски програми;
 • Държавно финансиране или съфинансиране на курсове за допълнителна професионална квалификация към държавните университети;
 • Безлихвени студентски кредити, които да започват да се връщат след завършване на висшето учебно заведение и при получаване на доходи равен или по-висок от средната работна заплата в страната;
 • Преструктуриране на научните програми в съответствие с нуждите на бизнеса;
 • Създаване на стимули за връзка между висшето и средно образование;
 • Създаване на програми за кариерно ориентиране в ранен гимназиален етап;
 • Осигуряване на възможност за участие на изявени ученици в горен гимназиален курс в научно-изследователска дейност към университетите;
 • Замяна на моделът на финансиране – „парите следват студента“;
 • Популяризиране на българското висше образование на територията на страната и извън нея;
 • Създаване на система за финансово стимулиране и кредитиране на студенти и докторанти в приоритетни професионални направления.
 1. Наука
 • Увеличаване на бюджетното финансиране за научна и развойна дейност;
 • Увеличаване на бюджета на БАН, с цел финансиране на научната дейност и повишаване възнаграждението на научните работници.
 • Промяна в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, увеличаваща допълнителното трудово възнаграждение на лицата, придобили образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”, извършващи работа, свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, съответно:
  • За придобита степен „доктор“- от петнадесет лева на сто лева;
  • За придобита степен „доктор на науките“- от петдесет лева на двеста лева.
 • Създаване на програми за финансиране на научни проекти на студенти, работещи под научното ръководство на опитни учени както от университетите, така и от бизнеса.
 • Осигуряване на стартова заплата за млад учен не по-ниска от две минимални работни заплати.
 • Осигуряване на стипендии и програми за докторанти и пост-докторанти, както и базови минимални заплати за заетите в науката.
 1. Култура

По отношение на културата, считаме за крайно необходимо да се предотврати разломът, който зее между държавата и културните деятели и техните изкуства.

Затова предлагаме следното:

 • Посещаването на театри и културни забележителности да стане част от училищната извънкласна програма, като заплащането на билети и такси да бъде финансирано от държавата;
 • Отпускане на държавни стипендии от държавата за талантливи деца с показани резултати в областта на културата и спорта (медалисти от национални и международни състезания);
 • Създаване на мрежа от държавни и общински магазини в областните и/или общински центрове с артикули, или работилници и ръчноизработени изделия от частни лица, фирми, читалищни самодейци, неправителствени организации. Приходите от артикулите предлагаме да се разпределят към читалищата в малките населени места;
 • Културен чек” на всеки ученик навършил 18 годишна възраст в размер на 200 лв. Това ще бъдат средства осигурени от Министерството на културата чрез специално изработена за целта платформа, през която този финансов ресурс може достигне и да бъдат използвани от вече пълнолетните младежи за:
 • Билети за театри
 • Билети за български филми в кино
 • Концерти и различни типове културни мероприятия приети от министерството на културата
 • Закупуване на различни книги и учебници необходими за университетите
 • Всички останали културни дейности, които Министерство на културата прецени за полезни за културното образование на младите хора в България

V.  Технологии и иновации

Доскорошната здравна криза, прераснала в социална, ни показа, че бъдещето на работните и дори на човешките отношения ще преминава преимуществено в интернет. Търговията премина от магазини в уебсайтове, обучението от класна стая стана виртуална такава, а работата се извършва най-често от дома, а офисите опустяха. В този електронен свят България изостава много от Европа и света по отношение на своята дигитализация. Макар да изобилства от специалисти в сферата на информационните технологии, макар управляващите да се хвалят с раздадените милиони за дигитализация, държавата ни се движи с 10 години назад по отношение на електронните услуги за гражданите, а специалистите се използват от чужди компании за създаване на наемен капитал. Крайно време е държавната администрация да бъде дигитализирана, тъй като това би облекчило не само държавния бюджет и самите граждани, но би дало възможност на специалисти да работят, допринасяйки за развитието на българската икономика, вместо за чужди интереси. Конкретните ни предложения са следните:

 • Осигуряване на високоскоростен интернет в цялата страна и 100% 5G мобилно покритие навсякъде. Това е изключително важно, за технологичното развитието на България както в големите градове, така и в селските региони. По този начин можем да догоним останалите държави от Европа и света и станем икономически конкурентноспособни в икономика на 21-ви век.
 • Стимулиране на дигитализацията при малките и средни предприятия, чрез програма за безвъзмездно финансиране (по подобие на добрите практики на еврофинансирането, но без самоучастие, което възпира много малки предприятия от кандидатстване)
 • Реформа на Министерството на електронното управление- цялостно обновяване на техническата база на държавната администрация с цел имплементиране на съвременни програми за електронно управление.
 • Дигитализация на държавната администрация, която да бъде на един клик разстояние от българските граждани. Това ще намали и нейният обем, което от своя страна ще осигури повече професионални работници на бизнеса и ще подпомогне неговото развитие.
 • Оптимизиране на работата на тромавата държавна администрация, чрез въвеждането на срокове за изпълнение, както вече на правиха други държавичленки на ЕС. Това означава, че при подадени документи за определено разрешително то трябва да получи становище или отказ в рамките на две седмици. В протеин случай се приема, като мълчаливо съгласие на институцията и разрешителното влиза в сила. Това ще облекчи значително бизнеса и ще му осигури по-лесно развитие, като от друга страна, ще намали корупцията в държавната администрация.

VI. Спорт и околна среда

Като много други сфери , българският спорт с малко горди изключения е загубил своята сила и своя блясък. Занемарени от години стоят спортни бази, които са дарявали страната ни с безброй шампиони и безброй сълзи от радост. Името България отдавна не всява страхопочитание у спортните опоненти, а поводите за гордост са все по-малко. Затова наша цел и призвание е да увеличим участието на българските граждани в спортни инициативи и да подобрим физическата им активност. За постигането ѝ ще настояваме за увеличаване на размера на финансирането за обществени спортни съоръжения и създаване на вътрешна мрежа между училища, университети, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването и Министерство на младежта и спорта, за да могат да бъдат създадени вътрешни първенства и съревнования от най-малка възраст, тъй като по този начин ще бъде изградена стройна спортна система способна да изгради и развие българските талантливи деца и да предостави сплотеност, единност и да утвърди у младите ценностите на дисциплината и амбицията, че са способни на много повече. Апелираме също така към изграждане на нови и ремонтиране на настоящите спортни площадки и съоръжения.

 • Околна среда

По отношение на околната среда, България може да се гордее с една от най-прелестните природи, които светът познава. Малко са държавите по света, които могат да се гордеят с безкрайните свои полета, с високите си планини и златисти плажове.

Природата ни, за жалост, също е неглижирана и неподдържана, като в последното десетилетие явно ценността на управляващите има по-скоро златния оттенък на жълтиците от бетонни хотели и фалшиви подпорни стени, а не на житните класове или ситния пясък. Затова предлагаме:

 • Ефективно управление на водите чрез разширяване на системата за контрол на качеството на водите и максимално комплексно използване на водните ресурси;
 • Монтиране на машини за връщане на пластмаса и/или стъкло срещу стойността им в парично изражение. Мярката цели насърчаване на разделното събиране на отпадъци.
 • Разширяване на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух и осигуряване на държавно финансиране на общинските програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух;
 • Държавно подпомагане и строг контрол за изграждането и експлоатацията на филтри, където това е необходимо, в различните типове производства с цел опазване чистота на въздуха.
 • Промяна на политиките за добив на дървесина в държавни горски стопанства.
 • Намаляване на сечта и залесяване на обезлесените територии около реките и язовирите;
 • Налагане на мораториум за строителство над 3 етажни постройки в близост до морския бряг;
 • Превръщане на пчелите в защитен вид и тяхното стриктно опазване;
 • Засилване на контрола за използване на пестициди и препарати за растителна защита, забранени в Европейския съюз, за третиране на почвата и земеделските култури. По този начин ще намалим смъртността при пчелните семейства, жизнено необходими за запазване на екологичния баланс.
 • Изготвяне на програма за стимулиране на младите хора да се занимават със селско стопанство. Осигуряване на по-високи субсидии за нови земеделски производители и по-голямо стимулиране на малките и средни такива. Стимулиране на българското производство чрез вкарване на квоти за земеделски продукти, плодове и зеленчуци, произведени в България;
 • Въвеждане на критерии за екологичните характеристики на земеделската земя при разпределение на земеделските субсидии, запазване на високото качеството на почвите и храната, която слагаме на масата;
 • Ефективно управление на отпадъците, засилване на контрола и самоконтрола при рециклиране и оползотворяване на масовите потоци отпадъци. Увеличение на капацитета на рециклиране на различните суровини в България, за да вървим към една по-зелена държава с високо качество на живот.

Най-голямата отговорност на един лидер е да даде на хората, за които се грижи, основателно чувство на сигурност и надежда за бъдещето. Ние от Младежкото обединение в БСП заставаме зад своите идеи и смятаме, че чрез постигането им ще изградим основите на една сигурна, сплотена и социална България, защото искаме да я видим такава.

Имаш идея, която искаш да споделиш с нас?
Разкажи ни за младежките политики, които ти искаш да видиш превърнати в реалност.

Вярваме, че добрите идеи трябва да бъдат споделяни. Разкажи ни какво според теб трябва да се случи в сферата на младежките политики на местно, национално и европейско ниво. Решението е в твоите ръце!